Geodézia na internete

OBSAH VYTYČOVACIEHO VÝKRESU

 

Vytyčovací výkres je súčasťou projektu, obsahuje úplné vyznačenie všetkých vytyčovacích údajov. Do vytyčovacieho výkresu sa podľa STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb zakresľujú:

 

1. vytyčovacia sieť (polohové a výškové body s ich označením) a k nej vztiahnuté vytyčovacie

prvky, vrátane presnosti vytýčenia, objekty, ak je na ne viazané vytýčenie, alebo ak sú v nejakom vzťahu k projektu (napojenie projektu na jestvujúce objekty, vzdialenosti od trasy atď.),

2. osi a obrysy navrhovaných objektov,

3. vytyčovacie prvky viazané na polohové a výškové body,

4. orientácia výkresu k severu, súradnicová sieť s označením súradnicového systému a použitý výškový systém,

5. u podrobných vytyčovacích výkresov sú detaily viazané na základné osi objektu, ktoré sú vo vzťahu k vytyčovacej sieti.

 

Vytyčovací výkres líniových stavieb obsahuje:

a) hlavné body trasy a hlavné výškové body (na vytýčenie priestorovej polohy), body podrobného

vytýčenia (hlavné body oblúkov, prechodníc a kružníc, body výškového vytýčenia atď., na podrobné vytýčenie),

b) osi stavebných objektov (priepusty atď.), ich staničenie, rozmiestnenie priečnych profilov,

c) tabuľky s parametrami navrhovaných prechodníc a oblúkov.

 

Vytyčovací výkres má znázorňovať vzťah bodov podrobného vytyčovania vzhľadom k vytyčovacej sieti, resp. k osiam stavby.

Najvýhodnejšie je keď sú vytyčovacie prvky určené analytickým výpočtom. Môžeme to dosiahnuť hlavne vtedy, keď body podrobného vytyčovania sú analyticky definované v súradnicovom systéme bodového poľa.

Vytyčovací výkres sa vyhotovuje vo vhodnej mierke, (u líniových stavieb v mierke 1:500, 1:1000, 1:2000, príp. 1:5000). Odporúča sa, aby mierka vytyčovacieho výkresu bola zhodná s mierkou podrobnej situácie.

 

Zdroj: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer, Phd.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one