Geodézia na internete

Profilová nivelácia

Profilová nivelácia  sa používa pri líniových stavbách (cesty, vodné toky). Výškové pomery určujeme pomocou zvislých profilov geometrickou niveláciou. Profil je raz zvislej roviny s terénom a zobrazuje tvar terénu resp. objektu pozdĺž určitej čiary. Podľa smeru vedenia profilov rozlišujeme profil priečny a pozdĺžny.

Pozdĺžny profil:

Pozdĺžny profil je zvislý rez terénu vedení osou komunikácie alebo stavby. Je rozdelený na 100m úseky (hektometre). Pozdĺž meraného profilu vedieme nivelačný ťah TN ktorý má na začiatku aj na konci známy výškový bod. Stanoviská prístroja volíme na mierne zvýšených miestach. Prestavové body volíme na stabilizované body profilu. Body profilu sú súčasťou ťahu. Ostatné body volíme ako zámery stranou. Niveláciu vykonávame jedným smerom. Pozdĺžny profil musí obsahovať: kóty terénu, porovnávaciu rovinu, staničenia, vzdialenosti priečnych profilov.

Priečny profil:    

Meriame podľa potreby v rozsahu 10m-50m na obidve strany od osi pozdĺžneho profilu. Priečne profily sú kolmé na os pozdĺžneho profilu. Priečne profily sú kolmé na os pozdĺžneho profilu  a sú od seba vzdialené v pravidelných intervaloch 20m-50m.

Smer krátkych priečnych profilov vytyčujeme od oka. Dlhšie priečne profily vytyčujeme teodolitom alebo pentagonom. Poloha jednotlivých bodov profilov určíme staničením na pásme ktoré je natiahnuté kolmo na pozdĺžny profil. Výšky určíme TN ako zámery stranou. Pri meraní priečneho profilu je vhodné vybudovať niekoľko pomocných výškových bodov.

Náčrt

Náčrt

Náčrt merania poz. a prieč. profilov
Priečny profil

Priečny profil

Priečny profil po vykreslení
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one