Geodézia na internete

Všeobecné pojmy

Vymedzenie základných pojmov

DRUH POZEMKU – rozlíšenie účelu využívania pozemku stanovené predpismi.

FOND LESNÝ – pozemky, ktoré sú trvalo určené na plnenie funkcie lesov.

FOND PÔDNY – súhrn poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy.

GEODET A KARTOGRAF AUTORIZOVANÝ – fyzická osoba, ktorá získala osobitnú spôsobilosť na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa právnych predpisov.

HRANICA PARCELY – hranica zobrazujúca obvod parcely na mape.

HRANICA POZEMKU – čiara na povrchu Zeme určená spojnicami lomových bodov hranice.

IDENTIFIKÁCIA PARCELY – je súčasťou súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, obsahuje meno (názov) vlastníka alebo spoluvlastníkov, rodné číslo, zoznam nehnuteľností s uvedením ich parcelných čísel prípadne súpisných čísel, ktoré vlastník (spoluvlastníci) v danom katastrálnom území vlastnia.

MIERKA MAPY – pomer neskreslenej dĺžky na mape k zodpovedajúcej dĺžke v skutočnosti. Označuje sa výrazom  1 : M, kde M je mierkové číslo.

NÁČRT, MERAČSKÝ – grafické alebo číselné vyjadrenie výsledkov podrobného merania.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ – geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, ktorého súčasťou je aj evidencia právnych vzťahov k týmto nehnuteľnostiam.

KATASTRÁLNA MAPA – polohopisná mapa veľkej mierky zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemku.

KATASTRÁLNY OPERÁT – súbor dokumentačných materiálov obsahujúci údaje z katastra z jedného katastrálneho územia.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE – územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

PARCELA – číslo, ktorým je označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach operátu katastra nehnuteľností.

PARCELNÉ ČÍSLO – číslo, ktorým je označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach operátu katastra nehnuteľností.

PLÁN, GEOMETRICKÝ – technický podklad pre právne úkony vyhotovený na základe geodetických prác, obsahuje najmä grafické zobrazenie nehnuteľností pred zmenou alebo po jej vykonaní s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer.

POZEMOK – časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby, hranicou druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

POZEMOK MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE – priestor mimo zastavaného územia obce, starší názov extravilán.

POZEMOK V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE – zastavané územie obce, starší názov intravilán.

POZEMKOVÁ KNIHA – verejná kniha, v ktorej sa zapisovali vlastnícke práva a iné vecné práva na nehnuteľnosti.

VEKTOROVÁ KATASTRÁLNA MAPA – katastrálna mapa, ktorá je výsledkom vizualizácie vo vektorovom tvare s obsahom a presnosťou určenou osobitným predpisom, uložená v súboroch so stanovenou štruktúrou a stanoveným formátom na pamäťovom médiu počítača.

VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTÍ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť.

VÝMERA PARCELY – vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

 

Zdroj:

Kniha: Pozemkové právo

Autor: Ing. Karol Ďungel

VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec

 

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one