Geodézia na internete

Rozdelenie polygónov

Polygóny rozdelujeme podľa rôznych hľadísk:

Podľa geometrického tvaru delíme polygóny na uzavreté a otvorené. Uzavreté polygóny majú tvar podľa obr. 6.20, používajú sa len na osobitné účely. Otvorené polygóny majú v praxi najširšie uplatnenie.

Podľa vzťahu polygónov k polohovému bodovému poľu rozoznávame polygóny polohovo a smerovo pripojené a polygóny pripojené len polohovo. Pripojené polygóny umožňujú vytvoriť vzájomne spätú polygónovú sieť, ktorú vkladáme do siete trigonometrických bodov. Polygóny bez pripojenia a orientácie volíme pri úlohách miestneho významu. Nie sú žiadnym spôsobom viazané na súradnicový systém, alebo sa naň pripoja dodatočne. Súradnice polygónových bodov vtedy vypočítame v ľubovoľne zvolenom a orientovanom súradnicovom systéme.

Podľa spôsobu pripojenia polygónu na súradnicový systém rozoznávame (obr. 6.20):

1. Obojstranne pripojený a orientovaný polygón, začína a končí na polohovo určenom bode. Na koncových bodoch polygónu meriame pripojovacie (orientačné) uhly na body, u ktorých poznáme súradnice alebo pripojovacie smerníky.

2. Jednostranne pripojený a orientovaný polygón, je pripojený a orientovaný len na počiatočnom bode.

3. Nepriamo pripojený polygón, nemá odmeraný pripojovací uhol a dĺžku na počiatoč

(koncový) súradnicovo známy bod, ktorý je z hľadiska merania neprístupný (veža kostola, továrenský komín a pod.). Na pripojenie odmeriame osobitný pripojovací obrazec.

4. Vložený polygón začína a končí na polohovo určených bodoch a nemá uhlové pripojenie.

5. Zauzlené polygóny sa skladajú z troch a viac polygónov, ktoré sa stretajú v uzlovom bode.

Zdroj: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer Phd.

Rozdelenie polygónov

Rozdelenie polygónov

Zdroj: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer Phd.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one