Geodézia na internete

Meranie pomocou GNSS (GPS)

Rekognoskácia

Hlavnou úlohou rekognoskácie je zakreslenie prekážok, ktoré sú vzhľadom na stanovisko nad 15˚ nad horizontom. Prekážky sa zakreslia do rekognoskačného záznamu na základe zamerania azimutu a výškového uhla prekážky. Azimut stačí zamerať približne pomocou buzoly a výškový uhol pomocou sklonomeru. Body sa snažíme vyberať tak, aby sa k nim dalo prísť čo najbližšie autom. Do rekognoskačného záznamu treba vyznačiť aj prístupné cesty.

Plánovanie GPS meraní

Na základe výsledkov rekognoskácie sa zostaví bezprostredne pred meraním observačný plán, v ktorom je uvedené, v ktorom čase a na ktorom bode bude príslušný prístroj merať. Plánovanie sa vykonáva pomocou špeciálneho plánovacieho softvéru, ktorý vypočíta všetky potrebné informácie o družiciach a ich konštelácii. Zohľadňuje aj prekážky na jednotlivých bodoch. V súčasnosti je možné celých 24 hodín merať aspoň so 4 družicami. Merania plánujeme pri najlepších podmienkach – pri najmenších PDOP. V závislosti od počtu družíc a PDOP plánujeme aj dĺžku observácie. Je dôležité správne odhadnúť a naplánovať aj čas určený na presun aparatúr.

Meranie

Vlastné meranie na bode sa začína centráciou antény, určením výšky antény nad bodom, spojením prístroja s anténou a zdrojom a napokon odštartovaním merania. Do prístroja je možné pred alebo počas merania vložiť rôzne údaje – výšku antény, číslo a názov bodu, súradnice bodu a rôzne poznámky. Po spustení merania sa prístroj automaticky skalibruje a vyhľadáva družice. Celé meranie a registrácia prebieha automaticky a bez zásahu operátora. Dokonca je možné prístroj naprogramovať na automatický štart a ukončenie merania. Po návrate z terénu je potrebné prehrať registrované údaje do počítača a uvoľniť tým pamäť prístroja. Doporučuje sa hneď spočítať namerané vektory, aby bolo možné hneď premerať prípadne zle namerané vektory.

Spracovanie meraní GPS

Súradnicový systém JTSK-03 je u nás v súčasnosti záväzný. Pri využití GPS, ktorý pracuje v geodetickom systéme WGS 84 je potrebné získané výsledky pretransformovať. Transformácie je možné urobiť pomocou firemných softvérov, ktoré sú dodávané spolu s prístrojom. Súčasťou programového balíka je aj softvér na plánovanie meraní.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one