Geodézia na internete

Úvod do geodézie

Geodézia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá meraním a zobrazovaním zemského povrchu alebo jeho častí. Delí sa na vyššiu a nižšiu geodéziu. Slovo geodézia má grécky pôvod a znamená rozdelenie pôd, delenie zemi. Celý vedný odbor sa nazýva geodézia a kartografia a patrí medzi matematicko-fyzikálne

a technické vedy.

Vyššia geodézia sa zaoberá určovaním tvaru a rozmeru zemského telesa, postavením Zeme vo vesmíre.

 

Nižšia geodézia zahrňuje metódy merania, výpočtov a zobrazovania malých častí zemského povrchu,

ktoré z hľadiska merania a zobrazovania polohopisu možno považovať za rovinu.

 

Základná úloha geodézie:

-          Určenie vzájomnej polohy bodov na zemi vo vodorovnom a zvislom smere.

-          Následne tieto body zobraziť na mape.

 

Výsledkom geodetických meraní býva zväčša mapa.

 

História:

-          Geodézia sa vyvíjala súčasne s matematikou.

-          Zachovali sa správy z čias starovekého Egypta, Babylónie, Sírie, Mezopotámie.

-          Dôležitá bola najmä z delením pôdy a v súvislosti s veľkými stavbami (chrámy, pyramídy, paláce)

-          Na našom území sa geodetická činnosť začína objavovať v 16. Storočí. Vznikajú mapy:  Čiech ,  Moravy, Slovenska-Uhorska.

 

Súčasnosť:

-          V súčasnosti definuje úlohy geodézie zákon číslo 215/1995 Z.z. o Geodézií a Kartografií.

-          Základnou úlohou geodézie je poskytovať grafické a číselné informácie o vzájomnej a priestorovej polohe bodov, objektov a iných prvkov na zemskom povrchu a javoch na ňom v rozličných odvetviach národného hospodárstva.

 

Zákon č. 215/1995 Z.z.

Ustanovuje právo a povinnosti fyzických osôb ako aj orgánov štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností GAK.

a)    Geodetické základy (bodové polia)

b)    Podrobné bodové polia

c)    Mapovanie

d)    Inžinierska geodézia

e)    Kataster nehnuteľností

f)     Vymeriavanie štátnej hranice

g)    Letecké meračské snímkovanie

h)   Pri diaľkovom prieskume zeme

i)     Vyhotovovanie kartograf. diel

j)     Štandardizácia geografického názvoslovia

k)    Dokumentácia a archivácia GAK

l)     Tvorba, aktualizácia a poskytovanie informácií z informačného systému GK a KN.

Viac o tomto zákone nájdete na stránke:

http://katasternehnutelnosti.sk/106-zakon-2151995-o-geodezii-a-kartografii/

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one